Foreldrebetaling

Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og / eller gratis kjernetid i barnehagen. Stortinget har fastsett maksprisen for barnehageplass til kr. 3 135,- per måned fra 01.01.2020 (pluss matpenger). Maksprisen og ordningen med reduksjon i barnehageprisen er for alle.

Det er to ordniger for familier / husholdninger med lav inntakt; redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til barnehage. Fra 01.08.2019 har alle 2-, 3., 4- og 5-åringene og barn med utsatt skolestart, som bor i famlier / husholdninger med lav inntakt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.  Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr. 548 500 per.år.

Familier / husholdninger som ønsker å søke om redusert foreldrebetaling og / eller gratis kjernetid søker Sauda Kommune. Mer info og søknadsskjema finnes her;  https://www.sauda.kommune.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/foreldrebetaling/