Informasjon om bruk av Stafettloggen

Hva er en stafettlogg? • Stafettloggen er først og fremst et verktøy for samarbeid mellom barnehage/skole og hjem • En Stafettlogg er en elektronisk loggbok over tiltak og involverte personer • I Stafettloggen er alle igangsatte tiltak med vurderinger for hvert barn samlet • I Stafettloggen beskrives de avtaler som er inngått • Stafettloggen gir en oversikt over hvilke tjenester og hvilke fagpersoner som er involvert og hvilke oppgaver de har • Foreldre skal alltid være med å bidra med tiltak hjemme • Stafettloggen kan være med på å sikre gode overganger for dere og deres barn

Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med dere som foreldre ved at dere gir samtykke. Dere vil til enhver tid være oppdatert på det som er skrevet i loggen. Kun barnets foreldre og de personene som foreldrene gir tillatelse til, kan få lesetilgang til stafettloggen.

Når starter en Stafettlogg?                                                                                                                Når en medarbeider og foreldre er blitt oppmerksom på et barn, har diskutert uroen og bestemmer seg for å sette inn et tiltak rundt barnet. Stafettloggen starter når foreldrene har gitt samtykke og et tiltak skal igangsettes –når det innledes et samarbeid rundt deres barn. Tiltakene vil knyttes til utviklingsområder der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i en periode eller over tid. Det innhentes alltid samtykke fra foreldrene, dette utvides dersom flere tjenester involveres. Det innhentes også samtykke ved alle overganger.

Når slutter en Stafettlogg?                                                                                                    Stafettloggen slutter når dere som foreldre sammen med øvrige samarbeidsparter ser at barnet trives og tiltakene har gitt ønsket effekt. Som foreldre kan dere til enhver til å avslutte loggen.

Adgang til den elektroniske stafettloggen: Den elektroniske loggen ligger på internett. https://stafettloggen.conexus.no

Dersom du har spørsmål om Stafettloggen eller behov for mer informasjon kan dere ta kontakt med barnehagen/skolen. Les mer på BTI (bedre tverrfaglig innsats) siden til Sauda kommune under veileder nivå 1: www.sauda.bedreinnsats.no