Vedtekter for Brakamoen Barnehage SA

Brakamoen Barnehage SA er en ideell, foreldre eid barnehage. Vedtektene sier noe om Brakamoen Barnehage SA som organisasjon og hvilke rettigheter og plikter andelshaverne har.

Brakamoen Barnehage SA er et samvikreforetak som er organisert som et andelslag.  Andelslaget bygger sin virksomhet på samvike prinsippene og Lov om samvikreforetak. 

Foretaket eies og drives av andelshaverne. 

Foretaket har begrenset økonomisk ansvar. De enkelte medlemmen svarer bare for verdein av sine innbetalte andeler på à kr. 500,- 

 

Vedtekter for Brakamoen Barnehage SA